Handelsbetingelser for kortbetalinger

Accept og vilkår
Værende handelsbetingelser (herefter ”betingelser”) træder i kraft ved at trykke på knappen ”Jeg accepterer handelsbetingelserne” på betalingsformularen. Dermed tilkendegiver kunden (herefter: Kunden) accept af nævnte betingelser udspecificeret i dette dokument, gældende mellem FarPay ApS, Wildersgade 14,3., 1408 København K, CVR-nr. 37295043 (herefter Virksomheden) og Kunden.

Sprog
Da Kunden modtager fakturaen kan foretrukket sprog vælges. Dette gøres ved at trykke på det aktuelle flag foroven på online fakturaen.

Betalingsproces – Engangsbetaling
Kunden modtager faktura for de tjenester/ydelser som er købt fra Virksomheden. Kunden betaler fakturabeløbet med sit betalingskort. Betalingen trækkes fra Kundens kortkonto, så snart Kunden har gennemført betalingen. Alle beløb er i danske kroner (DKK), og er incl. moms.

Betalingsprocess – Abonnementsbetaling
Abonnement oprettes som aftale mellem Virksomheden og Kunden, som del af gentagende engangsbetalinger.

Ved oprettelse er både Virksomhed og Kunde indforstået med at:

  • Abonnementet har et beløb
  • At abonnementet ikke nødvendigvis har en udløbsdato
  • At Kunden til enhver tid kan opsige abonnementet, foruden når betalingen er ved at blive gennemført.

Betalingsprocess – Afbetaling
Afbetaling oprettes som en aftale mellem Virksomheden og Kunden, som begrænset antal af gentagende engangangsbetalinger.
Ved oprettelser er både Virksomhed og Kunde indforstået med at:

  • Perioden er afgrænset i antal terminer
  • Beløbet for hver termin er afgrænset
  • Forsinket betaling

Betalingsprocess – Automatisk kortbetaling
Automatisk kortbetaling oprettes som en aftale mellem Virksomheden og Kunden, som del af gentagende engangsbetalinger. Betingelserne for Automatisk kortbetaling, som er et tillæg til nærværende handelsbetingelser, ses her.

Rente
Hvis Kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidig af årsager, som FarPay er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb, med en månedlig procentsats, som Kunden er gjort bekendt med på den pågældende faktura, fra fakturaens forfaldsdatoen og frem til betalingen sker

Ophævelse
Hvis Kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftlig eller elektronisk påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente beskrevet under ”Forsinkelt betaling”, ret til at (I) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (II) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (III) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Forsinket levering af faktura
Meddelelse
Hvis FarPay forventer en forsinket levering af serviceydelser, informerer FarPay Virksomheden om dette, og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Reklamationsret
FarPay yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fejl eller mangler, der konstanternes ved fakturaens beløb og indhold. Reklamationsretten dækker ikke fejl, direkte eller indirekte opstår som følge af forket betjening, ringe vedligeholdelse, eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af serviceydelsen, skal meddeles FarPay indenfor rimelig tid. I forbindelse med reklamationssager afholder FarPay returneringsomkostninger i rimelig omfang.

Fakturering og fejlhåndtering
Fakturaen er tilsendt Kunden, efter at varen eller tjenesten er leveret, i.h.t. fakturaens specifikation. Fejl i fakturaen skal meldes til FarPay inden for rimelig tid, gennem de på hjemmesiden udspecificerede kontakt oplysninger. Gældende regler for tilbageførsel af betalinger er udspecificeret af Finansrådet her.

Fortrolighed
Virksomhedens data
Virksomheden giver ved betalingen FarPay adgang til oplysninger omkring faktureringen, i de omfang det er nødvendigt at udføre service at betale fakturaen. ePay, som er FarPay’s kortindløser krypterer alle kortoplysninger i såkalte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Dette betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse Kundens kortnummer eller andre informationer, mens transaktionen gennemføres.

Vidergivelse af brug
Kunden må videregive fakturaen til andre (herefter: Trediepart) der sætter Trediepart i stand til at betale fakturaen. Herved videregives oplysingerne i fakturaen, herunder beløb og udspecificerede vare/tjeneste ydelser, fra Kunden til Trediepart.

Beskyttelse
Kunden må ikke utilbørlig skaffe sig, forsøge at skaffe sig kendskab til, eller rådighed over fortrolige oplysninger som beskrevet i ”Videregivelse af brug”. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kendskab.

Varighed
Virksomhedens, Kundens og Tredieparts forpligtelser efter samtlige punkter under ”Fortrolighed”, gælder under parternes samarbejde, og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør, uanset årsagen til ophøret.

Gældende lov og værneting
Gældende lov
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

Værneting
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.