FarPay Forretningsbetingelser

Accept af forretningsbetingelser
Disse forretningsbetingelser (herefter ”Betingelser”) er gældende mellem Kunden og FarPay i forbindelse med Kundens abonnement hos FarPay, og betaling herfor, for anvendelse af FarPay’s integrations- og softwaresystem (Applikationen), der sikrer automatiseret administration af Kundens fakturaer, modtagne indbetalinger, automatiske betalingsaftaler m.v. Betingelserne tiltrædes af Kunden ved dennes accept på FarPay’s hjemmeside, i forbindelse med Kundens oprettelse af FarPay abonnement.

Datakommunikationen mellem virksomheden og FarPay omfatter disse services:

  • Afsendelse og modtagelse af fakturaer
  • Daglig til- og afmelding af automatiske betalingsaftaler
  • Daglige indbetalinger fra automatisk og manuelt betalte fakturaer
  • Daglig support vedrørende ovenstående

Definitioner
I Betingelserne har følgende udtryk den anførte betydning:

  • Kunden; er den virksomhed, som anvender Applikationen
  • Databehandler; er FarPay, som via Applikationen behandler alle ind- og udgående data for Kunden, og som på vegne af Kunden udveksler data med andre databehandlere
  • Dataleverandør; er Kunden eller den som på vegne Kunden udveksler data med FarPay, både som afsender og modtager
  • Dataadministrator; er Kunden eller den som på vegne Kunden eller udveksler data med FarPay, både som afsender og modtager. Dataleverandøren har ansvar for, at gyldig aftale om samarbejde er indgået med Dataadministrator
  • Dataleverance; er en eller flere ”records”, som er samlede i en dataleverance fra Dataleverandøren til Farpay
  • Leverancekvittering; er en kvittering fra FarPay, hvor FarPay erkender at have modtaget en Leverance fra Kunden eller dennes Dataleverandør

Inddata
Efter modtagelse af Leverancen kvitterer FarPay, om Leverancen er valideret korrekt eller med fejl.

Er Leverancen valideret korrekt, har FarPay derefter ansvar for, at Leverancens indhold gennemføres og ekspederes færdigt via Applikationen. Hvis Leverancen valideres med fejl, afvises hele Leverancen, og Kunden skal rette fejlen i hendhold til modtagen fejlkvittering, og efterfølgende sende den på ny.

Kunden afleverer kopi af historiske data til FarPay, data som har været brugt til afsendelse og modtagelse af fakturaer, automatiske opkrævninger, og dertil hørende indbetalinger og betalingsaftaler.

Uddata
Når FarPay sender Dataleverancer retur til Kunden, skal Kunden hente denne via det transmissionsværktøj, som FarPay har stillet til rådighed til formålet. Når Kunden har hentet Dataleverancen, anses denne automatisk som værende sendt fra FarPay og dermed leveret.

FarPay har ansvar for, at Dataleverancer, som sendes retur til Kunden, opfylder de aftalte krav til datastruktur, så Kunden kan håndtere oplysningerne efter kravene i Kundens interne system på aftaletidspunktet, som anvendes til formålet.

Kunden giver FarPay alle nødvendige oplysninger om dennes integration til anvendte betalingsløsninger, så FarPay, på vegne af Kunden, kan udveksle data med disse betalingsløsnings leverandører.

Opbevaring af data
Strenge sikkerhedskrav stilles til håndtering af oplysninger i forbindelse med fakturaer og opkrævninger, og derfor opbevares disse oplysninger af FarPay altid i et ISO/IEC godkendt driftsmiljø beliggende indenfor EU. Dette sikrer høj oppetid, samt at data altid opbevares efter internationalt godkendte sikkerhedsforanstaltninger.

Vejledninger
Kunden skal overholde de vejledninger, som til enhver tid er gældende for de enkelte services denne er berettiget til fra FarPay. Sammensætningen af Dataleverancer, som skal udveksles med FarPay, er specifiseret i vejledninger hos FarPay’s samarbejdspartnere.

Test
Mindst én test af Dataleverancer til og fra FarPay skal være foretaget og godkendt, inden Kunden kan påbegynde udveksling af Dataleverancer med FarPay i produktion.

Betaling til FarPay
FarPay’s ydelser forfalder til betaling netto kontant. Betaling finder sted ved, at FarPay trækker det skyldige beløbet fra den konto, som Kunden har angivet i forbindelse med oprettelse af abonnement hos FarPay. Inden beløbet trækkes, sender FarPay faktura med specifikation af beløbet.

Det er ikke tilladt Kunden at afmelde betalingsaftalen, som ligger til grund for betaling af abonnement og evt. forbrug til FarPay. Afmelding af betalingsaftalen har ikke retsvirkning som opsigelse af abonnement hos FarPay. Hvis betalingsaftalen gentagende gange afmeldes, uden forudgående begrundelse overfor FarPay, kan dette betragtes som en opsigelse af abonnementet.

Opsigelse
FarPay’s betingelser i forbindelse med evt. opsigelse er indeværende måned + 1. måned. Det betyder, at aftalen lukkes ved udgangen af næste måned, og at der derfor skal betales abonnement m.m. for den sidste måned, i hvilken aftalen lukkes.