FarPay Forretningsbetingelser

Indledning
Disse forretningsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) er gældende imellem Kunden og FarPay ApS, CVR 37295043, Wildersgade 14, 3., 1408 København K, Danmark (“FarPay”) i forbindelse med Kundens FarPay abonnement og anvendelse af FarPays integrations- og softwaresystem (herefter “Applikationen”).

Betingelserne tiltrædes af Kunden ved dennes accept heraf på FarPays hjemmeside eller ved underskrift af en særskilt aftale om FarPay abonnement.

Disse Betingelser gælder i tillæg til øvrige kundeaftaler, vilkår og bilag indgået mellem FarPay og Kunden eller accepteret af Kunden på FarPays hjemmeside. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse Betingelser og en særskilt kundeaftale, vilkår og bilag indgået mellem FarPay og Kunden eller accepteret af Kunden på FarPays hjemmeside, går en sådan kundeaftale, vilkår og bilag forud for disse Betingelser.

Definitioner
I Betingelserne har følgende udtryk den anførte betydning:

  • Kunde betyder den virksomhed, som anvender Applikationen, og som har accepteret disse Betingelser på FarPays hjemmeside eller indgået en særskilt aftale om FarPay Abonnement med FarPay.
  • Dataleverandør betyder Kunden eller den som på vegne af Kunden udveksler data med FarPay, både som afsender og modtager.
  • Dataleverance eller Leverance betyder en eller flere ”records”, som er samlede i en dataleverance fra Dataleverandøren til Farpay.
  • Leverancekvittering betyder en kvittering fra FarPay, hvor FarPay erkender at have modtaget en Leverance fra Kunden eller dennes Dataleverandør.

Applikationen
Kunden vil gennem Applikationen have mulighed for:

  • Afsendelse og modtagelse af fakturaer
  • Daglig til- og afmelding af automatiske betalingsaftaler
  • Daglige indbetalinger fra automatisk og manuelt betalte fakturaer

Med i servicen (abonnementsaftalen) er løbende vedligeholdelse og videreudvikling af Applikationen samt telefonisk support indenfor almindelig kontortid til afhjælpning af fejlsituationer og uhensigtsmæssigheder.

Inddata

Fakturaer/fakturagrundlag overføres af Dataleverandører fra Kundens IT-system, som danner fakturagrundlaget til Applikationen, enten online eller via filer og udgør Leverancen.

For de Dataleverandører, som overfører Leverancen via et fil-API, kvitterer FarPay efter modtagelse af Leverancen, for at Leverancen er valideret korrekt eller med fejl.

For de Dataleverandører, som overfører Leverancen online (REST API eller lignende), kvitterer FarPay ikke for de løbende overførsler til Applikationen. FarPay kvitterer efter modtagelse af Leverancen for de Leverancer, FarPay sender til de forskellige betalingsløsninger (automatiske opkrævninger, til- og afmelding af betalingsaftaler m.m.).

Er Leverancen valideret korrekt i henhold til de aftalte krav, har FarPay ansvaret for, at Leverancens indhold gennemføres og ekspederes færdigt via Applikationen. Hvis Leverancen valideres med fejl, afvises hele Leverancen, og Kunden skal rette fejlen i henhold til modtagen fejlkvittering fra FarPay, og efterfølgende sende en ny Leverance.

Kunden kan aflevere kopi af historiske data til FarPay, som har været brugt til afsendelse og modtagelse af fakturaer, automatiske opkrævninger, og dertil hørende indbetalinger og betalingsaftaler.

Uddata
For de Dataleverandører, som overfører Leverancer via et fil-API, sender FarPay Dataleverancer retur til Kunden via det transmissionsværktøj (typisk SFTP), som FarPay har stillet til rådighed til formålet. Når Kunden har hentet eller FarPay har leveret Dataleverancen, anses denne automatisk som værende sendt fra FarPay og dermed leveret.

For de Dataleverandører, som overfører Leverancer online (REST API eller lignende), sender FarPay Dataleverancer retur til Kunden via den integration, som er mellem Applikationen og Kundens ERP-/bogføringssystem. Når Kunden har hentet eller FarPay har leveret Dataleverancen, anses denne automatisk som værende sendt fra FarPay og dermed leveret.

FarPay har ansvaret for at Dataleverancer, som sendes retur til Kunden, opfylder de aftalte krav til datastruktur så Kunden kan håndtere oplysningerne efter kravene i Kundens interne system på aftaletidspunktet, som anvendes til formålet.

Kunden skal give FarPay alle nødvendige oplysninger om dennes integration til anvendte betalingsløsninger, så FarPay, på vegne af Kunden, kan udveksle data med disse betalingsløsnings- leverandører.

Ikrafttrædelse og varighed
Medmindre andet fremgår af en særskilt kundeaftale, kan Kunden benytte Applikationen senest 5 dage efter, at FarPay har godkendt mindst én test af Dataleverancer til og fra FarPay.

FarPay’s betingelser i forbindelse med evt. opsigelse er indeværende måned + 1. måned. Det betyder, at aftalen lukkes ved udgangen af næste måned, og at der derfor skal betales abonnement m.m. for den sidste måned, i hvilken aftalen lukkes.

Ændringer og vedligehold
FarPay vil løbende og uden omkostninger for Kunden foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen, herunder nødvendige opdateringer i forhold til integration til de anvendte betalingsløsninger. FarPay er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og tilhørende ydelser.

Al planlagt vedligeholdelse vil så vidt muligt blive udført om natten og i weekender og efter et forudgående rimeligt varsel. I ekstraordinære situationer kan der dog opstå behov for omgående afhjælpning af fejl eller implementering af ændringer af for eksempel sikkerhedsmæssig eller systemkritisk betydning. FarPay er i sådanne tilfælde berettiget til at tage hele eller dele af Applikationen ud af drift uden for det angivne tidsrum. FarPay vil i videst muligt omfang forsøge at minimere ulemperne ved en sådan afhjælpning og vil så vidt muligt varsle sådant vedligeholdelsesarbejde.

Pris og betalingsbetingelser

Medmindre andet fremgår af særskilt aftale om FarPay abonnement, afhænger prisen af, hvilket abonnement og hvilke tilvalgsmoduler, produkter og services Kunden har valgt. Alle priser er i Danske Kroner og eksklusive moms. 

Priserne kan ændres af FarPay med løbende måned plus en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Ændringerne bekendtgøres på Hjemmesiden samt med en e-mail til Kunden. Hvis Kunden ikke vil acceptere prisændringen, kan Kunden skriftligt opsige FarPay abonnementet med øjeblikkelig virkning, dog således, at Kunden fortsat skal betale for Kundens faktisk foretaget brug af Applikationen indtil ophørstidspunktet. Kunden kan ikke i den forbindelse rejse erstatnings- eller andre kompensationskrav mod FarPay. 

Medmindre andet fremgår af særskilt aftale om FarPay abonnement, finder betaling sted ved, at FarPay trækker det skyldige beløb via den betalingsaftale, som Kunden har etableret i forbindelse med oprettelse af abonnement hos FarPay. Inden beløbet trækkes, sender FarPay faktura med specifikation af beløbet. 

FarPay sender en faktura til Kunden i starten af hver kalendermåned. Abonnement faktureres forud, mens eventuelt forbrug faktureres bagud. Fakturering fra FarPay til Kunden igangsættes umiddelbart efter, at Kunden får adgang til at benytte Applikationen, dog senest 30 dage efter Kundens accept af disse Betingelser. 

Det er ikke tilladt Kunden at afmelde betalingsaftalen. Hvis betalingsaftalen gentagende gange afmeldes, uden forudgående begrundelse overfor FarPay, betragtes dette som en væsentlig misligholdelse af aftalen om FarPay abonnementet, som dermed berettiger FarPay at suspendere eller ophæve abonnementet.

Immaterielle rettigheder
FarPay er indehaver af alle rettigheder til Applikationen, og hvad der i øvrigt måtte blive leveret som led i abonnementet, herunder ophavsret, varemærkeret og alle andre immaterielle rettigheder. Kunden opnår ikke i medfør af abonnementet nogen rettigheder til Applikationen, bortset fra det i en eventuel særskilt aftale udtrykkeligt anførte.

Kunden har mod betaling af det aftalte licens- og abonnementsvederlag i abonnementets varighed en uoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til at anvende Applikationen i overensstemmelse med disse Betingelser. Abonnementsbetalingen inkluderer betaling for nødvendige tredjepartslicenser, som leveres sammen med Applikationen, herunder betaling for licens, vedligeholdelse, opdatering og fornyelse.

Applikationen og information, der afgives fra Applikationen er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder, og tilhører eller er licenseret til FarPay. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes FarPay, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Kunden skal give FarPay meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af FarPays immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til. Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden FarPay og dennes leverandører en tilladelse til at benytte sådant materiale til at FarPay kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine øvrige forpligtelser i henhold til kundeaftalen, inklusive disse Betingelser.

Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning.

FarPay indestår for, at Applikationen ikke krænker tredjeparts immaterielle rettigheder. FarPay skal skadesløsholde Kunden for ethvert krav, tab eller skade, der måtte opstå som følge af Applikations krænkelse af tredjemands rettigheder inden for de aftalte ansvarsbegrænsninger.

Overdragelse og brug af underleverandører
Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser under abonnementet til tredjemand uden forudgående, skriftligt samtykke fra FarPay. FarPay er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser under abonnementet til koncernforbundne selskaber eller en anden tredjemand uden samtykke fra Kunden.

FarPay er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

FarPays ansvar
FarPay er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger (software) anvendt i Applikationen, der leveres af FarPay til Kunden i tilknytning til med Applikationen. FarPay kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem brug af disse tredjepartsløsninger.

Tilsvarende kan FarPay ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger.

Applikationen indebærer ikke, at FarPay modtager eller indestår for betalinger fra Kundens debitorer, men at FarPay forestår transmission og behandling af data relateret til Kundens fakturering og Kundens debitorers betalinger. FarPay er således uden nogen form for ansvar for forretningsforholdet mellem Kunden og dennes debitorer.

Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er FarPays samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden.

Kunden påtager sig at friholde FarPay for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens misbrug af Applikationen.

Ingen af parterne er ansvarlige overfor den anden part for tab i form af indirekte tab og følgeskader, herunder omsætnings- og avancetab.

De ovenfor nævnte ansvarsbegrænsninger gælder ikke i tilfælde af Parternes grove eller forsætlige misligholdelse af Aftalen.

Misligholdelse

Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder abonnementet, og misligholdelsen ikke er afhjulpet senest 20 dage efter modtagelse af påkrav herom fra den ikke misligholdende part, er den ikke-misligholdende Part berettiget til at ophæve abonnementet uden yderligere varsel. Ved væsentlig misligholdelse, der efter sin art ikke kan afhjælpes, kan ophævelse dog ske uden forudgående påkrav.

Force majeure
Ingen af parterne skal anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved abonnementets tegnelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

Tavshedspligt og datasikkerhed
FarPay er forpligtet til at iagttage fortrolighed i relation til alle informationer, som FarPay måtte komme i besiddelse af om Kunden, og FarPay er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor FarPay har fået informationen fra en tredjepart som ikke er underlagt fortrolighed, eller hvor FarPay er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol, eller hvor FarPay har fået skriftlig tilladelse til at bruge sådanne oplysninger til markedsføringsformål fra Kunden.

I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til FarPay, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og FarPays behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde FarPay for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

FarPay behandler personoplysninger om Kundens medarbejdere i overensstemmelse med FarPays Privatlivspolitik, som er tilgængelig på hjemmesiden eller ved at trykke her. Kunden er forpligtet til at informere de af Kundens medarbejdere, som har kontakt med FarPay, herunder medarbejdere, som skal registreres som brugere i Applikationen, om FarPays behandling af deres personoplysninger.

Som led i denne Aftale vil FarPay behandle persondata på vegne af Kunden (kundedata og betalingsinformationer). FarPays behandling af Kundens persondata er reguleret af parternes indgåede databehandleraftale. FarPays Databehandleraftale kan tilgås ved at trykke her.

FarPay opbevarer Kundens oplysninger om fakturaer og opkrævninger i et ISO/IEC godkendt driftsmiljø beliggende indenfor EU.

FarPay må anvende data modtaget fra Kunden sammen med data modtaget fra andre kunder i kommercielt øjemed dog under forudsætning af sådanne data forinden anonymiseres fuldstændigt.

Vejledninger
Kunden skal overholde de vejledninger, som til enhver tid er gældende for de enkelte services denne er berettiget til fra FarPay. Sammensætningen af Dataleverancer, som skal udveksles med FarPay, er specificeret i vejledninger hos FarPays samarbejdspartnere.

Ændring af disse betingelser
De til enhver tid gældende Betingelser vil være tilgængelige på FarPays hjemmeside. FarPay varsler eventuelle ændringer af Betingelserne, mindst 40 dage inden de træder i kraft ved at sende e-mail til Kunderne og ved opslag på FarPays hjemmeside.

Brug af Applikationen efter en ændring af disse Betingelser udgør en accept af sådanne ændrede Betingelser. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Betingelser.

Tvister
Disse Betingelser er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Betingelser, skal anlægges ved Byretten i København som værneting i første instans.

Gyldighed
Disse Betingelser er gældende fra den 1. august 2018 og erstatter tidligere betingelser.