FarPay Brugerbetingelser

Læs om vores privatlivspolitik

Accept af abonnement og vilkår
Nærværende brugerbetingelser for gratis demo af Applikationen (herefter “Betingelser”) tiltrædes ved på FarPay’s hjemmeside at afkrydse “Jeg har læst og accepterer Brugerbetingelser for gratis demo af Applikationen” på bestillingsformularen, og gælder mellem FarPay ApS, CVR-nummer 37295043, (herefter “FarPay”) og kunden (herefter “Kunden”). Hvis Kunden er en juridisk person accepteres disse vilkår på vegne af Kunden. Denne service er en business-to-business tjenesteydelse.

Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer, bogholdervirksomheder og lignende kan herudover acceptere disse Betingelser på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Betingelserene.

Ved accept af Betingelserne og upload af oplysninger om Kunden, giver Kunden FarPay, og dennes leverandører, tilladelse til under og efter prøveperiodens udløb at foretage markedsføring overfor Kunden, herunder ved udsendelse af e-mails, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye applikationer, som vurderes interessante for kunden.

Farpay forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails, hvis FarPay vurderer, at disse kan være relevante for Kunden. Kunden kan, efter prøveperiodens udløb, skriftligt tilbagekalde sådant samtykke.

Om produktet
FarPay tilbyder et online dataintegrations softwaresystem, der sikrer automatiseret administration, herunder bogføring, af Kundens fakturaer og modtagne betalinger, uanset den af debitor anvendte betalingsløsning, samt visse integrerede tilvalgsmoduler, så som et faktureringsmodel og et abonnementsbetalingsmodul (Applikationen). FarPay tilbyder derudover visse tilvalgsmoduler, som Kunden mod yderligere betaling kan tilvælge til sit abonnement.

Prøveabonnement/Demo
FarPay tilbyder dets Kunder muligheden for 14 dages gratis demo af Applikationen. Ved udløbet af demoperioden ophører abonnementet automatisk, medmindre Kunden på FarPay’s hjemmeside har bestilt et fortsættende abonnement ved valg af et af de tilbudte abonnementer, og ved at Kunden på hjemmesiden afkrydser “Jeg har læst og accepterer abonnementsbetingelserne”, eller ved at Kunden fortsat bruger Applikationen, eller ved at Kunden på anden acceptabel og dokumenterbar måde tilkendegiver accept af disse.

Prøveabonnementets omfang og anvendelse
Kunden opnår i overensstemmelse med disse Betingelser en ikke-eksklusiv adgang til i 14 dage (kalenderdage) fra accept af Betingelserne, gratis at afprøve Applikationen og dens funktionalitet. Prøveabonnementet omfatter alene de tilvalgsmoduler, der er integreret i Applikationen, så som faktureringsmodelet og abonnementsbetalingsmodulet, men ikke andre tilvalgsmoduler, som betalende Kunder kan købe sig adgang til. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at bruge Applikationen undtagen som software as a service.

Fortsættelse af abonnemetet efter prøveperiodens udløb kræver, at Kunden bestiller et af de på FarPay’s hjemmeside tilbydte abonnementer, samt at Kunden på hjemmesiden afkrydser “Jeg har læst og accepterer abonnementsbetingelserne”, eller ved at Kunden fortsat bruger Applikationen, eller ved at Kunden på anden acceptabel og dokumenterbar måde tilkendegiver accept af disse.

Ved prøveabonnementets start får Kunden et unikt brugernavn og password til brug for adgang til Applikationen i prøveperioden. Adgangen til at anvende Applikationen i prøveperioden gælder udelukkende for Kunden, og Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden.

Kunden må ikke videregive brugernavn og password til tredjemand eller på anden måde tillade andre end Kunden at bruge Applikationen uden at vedkommende har en direkte aftale med farPay herom, og er selv ansvarlig for enhver disposition over Kundens konti eller brugerprofil hos FarPay, hvadenten sådan brug er sket uretmæssig, af Kundens medarbejdere eller af tredjeparter, som har fået adgang til Kundens brugernavn og password.

Kunden er ikke berettiget til at overdrage prøveabonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand. Kunden er ansvarlig for at sikre, at Applikationen i prøveperioden ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade FarPay’s navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Brug af kundens økonomisystem i prøveperioden
Prøveabonnementet giver Kunden mulighed for, via bestillingsformularen på hjemmesiden, at vælge, hvilket økonomisystem Applikationen skal testes i forhold til i prøveperioden.

Transaktioner udført via Applikationen under prøveabonnementet udføres i et lukket kredsløb med det formål at demonstrere Applikationen og dens funktionalitet, og påvirker ikke Kundens faktiske bogføring eller dennes økonomisystem iøvrigt. Kunden skal derfor sideløbende fortsætte sine normale faktura- og betalingsadministrationsprocedurer i prøveperioden, idet FarPay ikke tager ansvar for Kundens håndtering af faktiske transaktioner.

Brug af demo-data i prøveperioden
FarPay tilbyder Kunden muligheden for i prøveperioden at bruge en nødvendig mængde af Kundens egne data for at afprøve Applikationen og dens funktionalitet. Hvis Kunden ikke ønsker at anvende egne data, stiller FarPay sådanne testdata til rådighed, som er nødvendige for Kundens afprøvning af Applikationen og dens funktionalitet.

Ved Kundens valg af brug af egne demodata er det Kundens pligt at give FarPay adgang til at hente de nødvendige data fra Kundens økonomisystem via online adgang. FarPay henter kun de demodata og den mængde demodata fra Kundens økonomisystem, som er nødvendige for at afprøve Applikationen og dens funktionalitet. Sådanne demodata, der er hentet fra Kundens økonomisystem, forbliver Kundens ejendom.

FarPay anvender alene Kundens demodata til brug for Kundens afprøvning af Applikationen og dens funktionalitet i prøveperioden. Senest 60 dage efter prøveabonnementets ophør sletter FarPay alle Kundens demodata, medmindre Kunden i mellemtiden har besluttet at købe en af FarPay’s abonnementsløsninger og FarPay har ingen forpligtelser til at opbevare demo-data efter dette tidspunkt.

Demodata kan dog af FarPay opbevares og bruges i statistisk øjemed uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer. Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand, men der vil på intet tidspunkt være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab på en måde, således at Kunden kan identificeres.

Driftsstabilitet
FarPay tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser i prøveperioden forårsaget af faktorer uden for FarPay’s kontrol.

Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, problemer med telekommunikationsforbindelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og FarPay fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser i prøveperioden tilstræber FarPay i at genskabe normal drift hurtigst muligt. Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis placeres i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

Ændringer
FarPay er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. FarPay er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services i prøveperioden, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

Immaterielle rettigheder
Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens demodata, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til FarPay moderselskab FarPay Sp/F. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes FarPay Sp/F, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Kunden skal give FarPay meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af FarPay’s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til. Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens demodata, giver Kunden FarPay, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at FarPay forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser i prøveperioden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Overdragelse
FarPay har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Kunden accepterer, at FarPay er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

FarPay’s ansvar
FarPay fraskriver sig ethvert ansvar for Kundens brug af Applikationen i prøveperioden, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

FarPay er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. FarPay kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger.

Tilsvarende kan FarPay ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

Applikationen indebærer ikke, at FarPay modtager eller indestår for betalinger fra Kundens debitorer, men at FarPay forestår transmission og behandling af data relateret til Kundens fakturering og Kundens debitorers betalinger. FarPay er således uden nogen form for ansvar for forretningsforholdet mellem Kunden og dennes debitorer.

Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er FarPay’s samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden. Kunden påtager sig at friholde FarPay for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

Kunden accepterer at skadesløsholde FarPay mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

Tavshedspligt og datasikkerhed
FarPay behandler alene Kundens demo-data, efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

FarPay har tavshedspligt om alle informationer, FarPay måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor FarPay har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor FarPay er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol, eller hvor FarPay har fået lov til at bruge sådanne oplysninger til markedsføringsformål overfor Kunden.

FarPay har truffet fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

FarPay giver på Kundens anmodning – og mod betaling af FarPay’s til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til FarPay, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og FarPay’s behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde FarPay for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse

Ændring af betingelser
FarPay er berettiget til at ændre disse Betingelser i enhver henseende. De til enhver tid gældende Betingelser vil være tilgængelige på FarPay’s hjemmeside. FarPay tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden.

Brug af Applikationen efter en ændring af disse Betingelser udgør en accept af sådanne ændrede Betingelser. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Betingelser.

Tvister
Disse Betingelser er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Betingelser, skal anlægges ved Byretten i København.

Gyldighed
Disse Betingelser er gældende fra den 7. april 2016, og erstatter tidligere betingelser.