Leverandørservice debitorregler

1. Hvad er LeverandørService?
Leverandørservice er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger i danske kroner mellem deres konti, når der foreligger en gyldig betalingstilladelse mellem parterne.

Leverandørservice er et erhvervsprodukt, som er beregnet til tilbagevendende betalinger fra debitorer, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling af tilgodehavender til debitorer.

2. Definitioner
2.1 Advisering
En advisering er en meddelelse fra kreditor til debitor med specificerede oplysninger om, at kreditor iværksætter en betaling fra debitors til kreditors konto ved brug af Leverandørservice.

2.2 Afvisning
Afvisning af en betaling medfører, at denne ikke gennemføres. Debitor kan før betalingsdagen afvise en kommende betaling.

2.3 Bankdag
Bankdage er alle dage, undtagen lørdage, søn- og helligdage, fredag efter Kristi himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

2.4 Betalingsdag
Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.5 Betalingstilladelse
En betalingstilladelse er en aftale, hvor debitor giver kreditor ret til at benytte Leverandørservice til at iværksætte betaling af kreditors tilgodehavender fra debitors konto eller udbetale et mellemværende til debitors konto, jf. pkt. 4.2.

2.6 Nets
Nets Denmark A/S, CVR-nr. 20 01 61 75, er det selskab, der administrerer Leverandørservice. Nets er som udbyder af betalingstjenester underlagt Finanstilsynets tilsyn.

2.7 Tilbageførsel
Tilbageførsel af en betaling medfører, at beløbet tilbageføres fra kreditors konto til debitors konto. Debitor eller debitors pengeinstitut kan anmode om tilbageførsel af en gennemført betaling, hvis betingelserne er opfyldt, jf. afsnit 8.

3. Debitors tilslutning til LeverandørService
Det er en forudsætning for tilslutning til Leverandørservice, at de ydelser, som debitor betaler via Leverandørservice, er beregnet til erhvervsmæssig brug.

Når debitor opretter betalingstilladelser via sit pengeinstitut, giver pengeinstituttet samtidig tilladelse til, at debitor kan bruge en eller flere konti til Leverandørservice. Pengeinstituttet er ikke forpligtet til at stille en konto til rådighed for debitors brug af Leverandørservice.

Debitors pengeinstitut har altid ret til at afmelde indhentede betalingstilladelser, jf. pkt. 10.2 samt ret til at tilbageføre eventuelle gennemførte betalinger, jf. pkt. 8.3.

4. Debitors betalingstilladelser
4.1 Indholdet af en betalingstilladelse
Debitors betalingstilladelse angiver, at kreditor må iværksætte betalinger fra debitor til kreditor via Leverandørservice fra den angivne konto samt, at debitor har tiltrådt Generelle regler for debitorer i Leverandørservice.

Hvis debitor har givet en betalingstilladelse, der ikke kan nå at få virkning for førstkommende betaling, må debitor betale beløbet på anden vis.

4.2 Oprettelse af betalingstilladelser
Debitor kan give sin betalingstilladelse på én af følgende måder:

 • Debitor kan give betalingstilladelsen direkte til kreditor, som indberetter betalingstilladelsen elektronisk til Nets.
 • Debitor kan give eller ændre en betalingstilladelse via sit pengeinstitut, hvor pengeinstituttet optræder på kreditors vegne. Debitor skal underskrive en særlig blanket i pengeinstituttet.

4.3 Dokumentation for betalingstilladelser
Kreditor skal på anmodning fra Nets kunne dokumentere, at kreditor har en gyldig betalingstilladelse fra debitor.

5. Advisering af debitor
5.1 Kreditor skal advisere debitor
Kreditor skal advisere debitor om betalingen. Adviseringen skal være debitor i hænde senest 3 bankdage før betalingsdagen. Der gælder særlige regler for betalinger, der er indberettet af debitor via internettet jf. pkt.6.

5.2 Adviseringens indhold
Adviseringen skal indeholde beløbet, betalingsdagen, kreditors navn samt oplysninger om, hvad betalingen vedrører, så debitor entydigt kan identificere betalingen.

6. Betalingsoplysninger indberettet af debitor via internet
6.1 Debitors indberetning af betalingsdata
Hvis debitor selv indberetter betalingsoplysninger via internettet, erstattes pkt. 5 af nedenstående.

6.2 Debitors godkendelse
Debitor skal for hver enkelt betaling godkende, at kreditor må iværksætte betaling fra debitors konto. Debitor skal for hver enkelt betaling godkende beløb og betalingsdag.

6.3 Kvittering til debitor
Kreditor skal via internettet give debitor kvittering for modtagelsen af ovenfor nævnte godkendelse. Kvitteringen skal være debitor i hænde senest 1 bankdag før betalingsdagen.

7. Gennemførelse af betalinger
7.1 Samtykke til gennemførelse af en betaling
Debitor giver samtykke til gennemførelse af en betaling, når debitor giver sin betalingstilladelse til kreditor. Samtykket kan tilbagekaldes ved at afmelde betalingstilladelsen jf. pkt. 10.1, eller ved at bruge retten til at afvise eller tilbageføre betalinger jf. afsnit 8.

Hvis der ikke findes en gyldig betalingstilladelse, kan debitor gøre indsigelse jf. afsnit 9.

7.2 Behandling af personoplysninger
Nets indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med persondatapolitikken for Leverandørservice, som kan findes under Vejledninger og regler på siden for Leverandørservice på Nets.eu.

7.3 Tidspunkt for gennemførelse af betalinger
Kreditor og debitor skal indbyrdes aftale, på hvilke tidspunkter kreditor er berettiget til at iværksætte betalinger fra debitors konto.

Beløbet hæves på debitors konto og indsættes på kreditors konto på den betalingsdag, som kreditor har angivet i de indsendte betalingsdata.

Det er aftaleforholdet med kreditors pengeinstitut, som regulerer, fra hvornår der beregnes rente af gennemførte betalinger.

7.4 Dækning på debitors konto
Der skal være dækning på debitors konto på betalingsdagen. Hvis der ikke er dækning på kontoen for alle betalinger den pågældende dag, er pengeinstituttet berettiget til at tilbageføre betalingen, jf. pkt. 8.3.

7.5 Betaling og kvittering
Betaling via Leverandørservice anses som betaling med frigørende virkning for debitor. Der udstedes ikke særskilt kvittering til debitor for betalingen. Debitor er berettiget til at anse en kontoudskrift, hvoraf betalingen fremgår, som kvittering for gennemført betaling.

Dette gælder dog ikke, hvis betalingen efterfølgende tilbage- føres.

7.6 Maksimal gennemførelsestid
Den samlede gennemførelsestid er maksimalt én bankdag.

8. Afvisning og tilbageførsel af betalinger
8.1 Debitors afvisning
Debitor kan afvise en betaling ved at give skriftlig meddelelse til sit pengeinstitut om, at betalingen ikke må gennemføres.

En betaling kan kun afvises i sin helhed.

Debitors afvisning gælder kun for den eller de betalinger, der udtrykkeligt er angivet i meddelelsen. Afvisningen gælder ikke for andre eller fremtidige betalinger, der er omfattet af betalingstilladelsen.

8.2 Debitors tilbageførsel
Debitor kan anmode om tilbageførsel af en gennemført betaling ved at give skriftlig meddelelse til sit pengeinstitut om, at betalingen skal tilbageføres.

En betaling kan kun tilbageføres i sin helhed.

Debitors anmodning om tilbageførsel skal være debitors pengeinstitut i hænde senest 2. bankdag efter betalingsdagen. Debitors pengeinstitut kan fastsætte en senere frist, dog således at anmodningen skal være Nets i hænde senest 3. bankdag efter betalingsdagen.

Det overførte beløb vil herefter blive tilbageført til debitors konto. Oplysninger om tilbageførslen vil fremgå af posteringsoversigten eller kontoudtoget.

Debitors tilbageførsel gælder kun for den eller de betalinger, der udtrykkeligt er angivet i debitors meddelelse. Tilbageførslen gælder ikke for fremtidige betalinger i henhold til betalingstilladelsen.

8.3 Debitors pengeinstituts tilbageførsel
Debitors pengeinstitut har lov til at tilbageføre en gennemført betaling i følgende situationer:

 • Der er ikke dækning på debitors konto på betalingsdagen.
 • Den anvendte betalingstilladelse er afmeldt.
 • Debitors pengeinstitut kan ikke godkende debitors betalingstilladelse.
 • Betalingstilladelsen er bortfaldet, fordi debitors kontoforhold med pengeinstituttet er ophørt før betalingsdagen.
 • Der er fejl ved betalingsdata eller ved behandlingen af disse.

Debitors pengeinstitut vil give debitor meddelelse om tilbageførslen, når den er foretaget.

8.4 Udløb af frister
Hvis den dag, hvor en frist for at anmode om afvisning eller tilbageførsel udløber, ikke er en bankdag, er fristen den første bankdag herefter.

9. Debitors indsigelsesmuligheder
9.1 Uautoriserede og fejlbehæftede betalinger
Debitor kan over for sit pengeinstitut fremsætte indsigelse om,

 • at debitor ikke har givet kreditor betalingstilladelse til brug af Leverandørservice i det pågældende skyldforhold, eller
 • at en betaling er fejlbehæftet.

En betaling anses for uautoriseret, hvis betalingstilladelsen ikke kan dokumenteres.

En betaling anses for fejlbehæftet, hvis den ikke er korrekt registreret og bogført, eller hvis den er ramt af tekniske svigt eller andre tilsvarende fejl fra Nets’ eller pengeinstituttets side.

Debitor skal fremsætte indsigelsen over for sit pengeinstitut snarest muligt og senest 4 måneder efter betalingsdagen.

Hvis betalingen er uautoriseret eller fejlbehæftet, vil betalingen i sin helhed blive tilbageført via debitors pengeinstitut.

9.2 Udløb af frister
Hvis den dag, hvor en frist for at fremsætte indsigelse udløber, ikke er en bankdag, er fristen den første bankdag herefter.

10. Ophør af betalingstilladelser
10.1 Debitors afmelding af betalingstilladelser
Debitor kan til enhver tid skriftligt meddele kreditor eller sit pengeinstitut, at en betalingstilladelse skal afmeldes.

10.2 Debitors pengeinstituts afmelding
Debitors pengeinstitut er til enhver tid berettiget til at afmelde debitors betalingstilladelser.

10.3 Bortfald ved kontoophør
Hvis kontoforholdet mellem debitor og debitors pengeinstitut ophører, herunder ved lukning eller spærring af debitors konto, bortfalder grundlaget for betalingstilladelsen. Debitors pengeinstitut vil i så fald afmelde aftalen.

10.4 Bortfald af betalingstilladelser ved manglende brug
En betalingstilladelse kan bortfalde, hvis den ikke har været brugt inden for en periode på 18 måneder. Når betalingstilladelsen bortfalder ved manglende brug, vil den automatisk blive afmeldt.

10.5 Konsekvens af afmelding eller bortfald
Der kan ikke længere gennemføres betalinger via Leverandørservice, når betalingstilladelsen er afmeldt eller bortfaldet. Eventuelle ventende betalinger vil ikke blive gennemført.

10.6 Hvornår får en afmelding virkning?
Afmelding af en betalingstilladelse får virkning for betalinger med betalingsdag fra og med bankdagen efter, at afmeldingen er registreret af Nets.

11. Hvis debitors pengeinstitut ikke kan opfylde sine forpligtelser
Hvis en betaling i Leverandørservice ikke gennemføres på grund af, at debitors pengeinstitut standser sine betalinger eller går konkurs, er kreditor henvist til at opkræve beløbet hos debitor på anden vis.

I denne situation kan kreditor ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for debitor som følge af, at betalingen ikke er blevet gennemført, hvis debitor betaler inden for den nye frist, som kreditor har fastsat.

12. Pengeinstituttets erstatningsansvar
Debitors pengeinstitut er erstatningsansvarligt, hvis det på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er pengeinstituttet ikke ansvarlig for tab, som skyldes

 • nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er pengeinstituttet selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne,
 • svigt i pengeinstituttets strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),
 • strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af pengeinstituttet selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af pengeinstituttet, eller
 • andre omstændigheder, som er uden for pengeinstituttets kontrol.

Pengeinstituttets ansvarsfrihed gælder ikke, hvis

 • pengeinstituttet burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, eller
 • lovgivningen under alle omstændigheder gør pengeinstituttet ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

13. Ændring af debitorreglerne
13.1 Varsling af ændringer
Ændringer i Generelle regler for debitorer i LeverandørService, som er til ugunst for debitor, kan ske med 2 måneders varsel. Øvrige ændringer kan ske uden forudgående varsel. Debitor vil få besked om ændringer fx via e-mail, netbank eller brevpost.

13.2 Godkendelse af ændringer
Debitor anses for at have godkendt varslede ændringer, medmindre debitor meddeler sit pengeinstitut, at debitor ikke ønsker at være bundet af de nye vilkår. I så fald anses debitor for at have opsagt tilslutningsaftalen senest med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringerne træder i kraft.

14. Lovvalg, værneting og tvister
Disse regler er undergivet dansk ret.

Tvister kan indbringes for de ordinære domstole med debitors pengeinstituts hjemting som værneting, med mindre debitor har aftalt andet med sit pengeinstitut.

Hvis tvisten vedrører Nets’ udøvelse af virksomhed som betalingstjenesteudbyder, kan sagen indbringes for Finanstilsynet.


Gældende fra 25. maj 2018. De oprindelige regler kan hentes fra Nets’ hjemmeside her.